ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو خورشیدی به تمامی هموطنان عزیز، به اطلاع می رسانیم فعالیت این وب سایت با آغاز سال جدید متوقف خواهد شد. از همراهیتان در این مدت از سپاسگزاریم.

ناظری سند رو کرد!

همان روزی که علی جنتی اعلام کرد در حد بضاعت خود با لغو کنسـرت‌ها مقابله می‌کند، شــهرام ناظری از لغو کنســرت خود در نیشــابور خبر داد. این دومین کنســرتی است که در هفته گذشــته در شــهر خیام و عطار لغو شــده. هفته گذشته هم کنســرت کیهان کلهر تنها چندسـاعت بــه آغاز برنامه لغو شـده بود. روزنامه شرق:  همان روزی که علی جنتی اعلام کرد در حد بضاعت خود با لغو کنسـرت‌ها مقابله می‌کند، شــهرام ناظری از لغو کنســرت خود در نیشــابور خبر داد. این دومین کنســرتی است که در هفته گذشــته در شــهر خیام و عطار لغو شــده. هفته گذشته هم کنســرت کیهان کلهر تنها چندسـاعت بــه آغاز برنامه لغو شـده بود.

از انتقاد وزیر تا تکذیب دادستان / ناظری مجوز تصویری رو کرد

 شــوالیه آواز ایران، دربــاره لغو کنســرت خــود در این شهرســتان می‌گویــد: ما تمامی مجوزهــا را از مدت‌ها قبل از تمامی نهادهای قانونی دریافت کرده بودیم و قرار بود روز شــنبه- اول خــرداد - در ادامه تور کنسـرت‌های ناگفته، این برنامه را در نیشابور به اجرا درآوریم که این مســئله امکان‌پذیر نشــد و برنامه را لغو کردند.

وزیر ارشــاد نیز در حاشیه همایش شاهنامه با اشاره به این موضوع که لغو کنسرت‌های موســیقی در استان خراسان رضوی بیشــتر از نقــاط دیگر کشــور رخ می‌دهد، گفت: وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی برای اجرای کنسرت‌های موســیقی در خراسان رضوی مجوز می‌دهد و حمایت هم می‌کنـد، به همین خاطر از اســتانداران و فرمانداران تقاضا داریم حمایت کنند تــا این کار به نحو مطلوب انجام شــود.

او همچنیـن گفت کــه در حد بضاعتـش با رئیس قوه قضائیه مکاتباتــی را در این خصوص انجام داده اســت. جنتی برای اولین بار به طور مستقیم انتقاد خود را به این مســئله نشــان داد و گفت: علت لغو کنسـرت کیهان کلهـر دخالت‌هایی اســت که دادســتانی می‌کند و آنها با تشخیص خودشـان اقداماتــی را انجام می دهنـد. در این خصوص بــا رئیس قوه قضائیــه مکاتبه کردم و آنها گفتند که به دادسـتان مشــهد و دادسـتان های استان ابلاغ کرده‌اند که به نوعی همراهی کنند.

علی جنتـی همچنین گفتــه، قوه قضائیــه این گونــه اقدامات را جــزء حقــوق خودشـان می داننـد: به طوری کــه حتی یک دادیـار می‌تواند فردی را دســتگیر، کاری را توقیف و جایـی را مهر و موم کند و خودشـان را مســتقل از قــوه مجریه می‌دانند. اما روز گذشته عضو شورای تأمین شهرستان نیشابور به فارس گفت: برای کنسـرت‌های اخیر هیچ‌گونه مجوزی صادر نشده بــود. دادسـتان نیــز به عنوان مدعی‌العموم مسـئول امنیت شهر اســت و به درستی در این مــورد دخالت کرد.

اکبــر آقابیگی صبـح روز دوشنبه 27 اردیبهشت‌ماه در نشســتی مطبوعاتی گفت: دادســتان نیشابور فردی بســیار دلسـوز اسـت و تجارب ارزنده‌ای دارد و مصلحت شهر را به درستی تشــخیص می دهـد.

عضــو شــورای تأمیــن شهرســتان نیشابور در پاسخ به این مطلب کــه وزیــر ارشــاد خبر از صادر شــدن مجوز داده، تأکیــد کــرد: هیچ‌گونه مجــوزی صادر نشـده بــود و وزیــر در ایــن مــورد حتمـا اشــتباه کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت که روابط عمومی کنسرت شهرام ناظری روز گذشته در گفت وگویی تأکید کــرد ایــن کنســرت از وزارت ارشاد مجوز داشـته اما برگه اجــازه برگــزاری بــرای آغاز بلیت‌فروشی به آن داده نشده است.

در نیشــابور چه گذشــت؟

اما در نیشــابور چه گذشــت؟ بــرای برپایی هر کنســرت در شهرسـتان در ابتدا کنســرت‌گذار باید تقاضای خود را به اداره ارشاد آن شهرستان اعلام کند. اداره ارشــاد شهرستان پس از بررسی مدارک، ترکیب نوازندگان، شــعر و... برای تأیید اولیه تقاضا را به استان می‌فرستد. هم زمان در استان، اداره کل ارشاد و حراســت اداره کل تمام مدارک کنسرت را بررسـی می‌کنند که البته در این میان حراست استان برای اطمینان از بی‌مشــکل بودن گروه و خواننده، از حراست وزارت ارشــاد تهران استعالم می‌گیرد. به محض اینکه برگزاری کنسـرت از ســوی وزارت ارشــاد بلامانع اعلام شــد، اداره ارشــاد شهرستان از اداره اماکن، فرماندار، شــورای تأمین و نهادهای مرتبط استعلام می‌گیرد. اماکن و فرماندار دراین بین جواب استعلام خود را منوط به نظر شورای تأمین می‌دانند. شورای تأمین جلسه‌ای هفت نفره تشکیل می‌دهـد و در آنجــا رأی بــه برپایی یا برپانشــدن کنســرت می‌دهد. پس از تأییــد، تنها نامه موافقت با برگزاری کنسـرت از دفتر ارشــاد شهرســتان به برگزارکننده کنســرت ارسال شــود؛ اما در ماجرای کنسـرت کیهان کلهر و  شهرام ناظــری در نیشـابور از قرار معلوم شورای تأمین برپایی این دو کنسرت را تأیید کرده و با برپایی کنسرت دو خواننده دیگر موافقت نکرده است؛ بنابراین کنسـرت کلهر و ناظری تمام مجوزها و اجازه‌ها برای برپایی را داشـته اند. حال باید پرســید دلیل ورود دادســتان نیشــابور به این ماجرا چه بوده؟

ناظری مجوز تصویری رو کرد

به گزارش هنرآنلاین و به نقل از روزنامه قانون، در موسم گل و اردیبهشت، صدای شهرام ناظری را در شهر عطار خاموش كردند. 25 اردیبهشــت، شـهرام ناظری خبر از لغو كنســرت خود در این شــهر داد.

این خبر در آیین روز ملى فردوسى و مراسـم تجلیل از شهرام ناظرى که با حضور چهره‌هایى چون احمد مســجد جامعى، ایرج راد، بهروز غریب پور، ناصر عظیمــى، اصغر همت و اصغر دشــتى در تالار رودكى برگزار شــد، اعلام شد. ناظرى، اســتاد آواز ایران در حاشیه این مراسم اعلام كرد كه امكان برگزاری كنســرت بــرای او و گروهش در نیشابور وجود ندارد. این اتفاق در حالی افتاد كه خانه موسیقى ایران هفته گذشــته در نامه‌اى به رئیس قوه قضاییه، نسبت به لغو كنسرت‌هاى موسیقى اعتراض كرده و در همان مراسم هم وزیر ارشــاد اعلام كرده بود كه در حد بضاعت خــود، درباره لغو كنسرت‌ها با مقامات ارشد قضایى مذاكره مى‌كند اما گویا نه تنها بدنه وزارت ارشاد و رئیس كل‌های آن در شهرستان‌ها بلكه حتی وزیر ارشاد هم نمی‌تواند مانع اراده‌ای شود كه به مفاخر موسیقی این ســرزمین اجازه برگزاری كنســرت را در كشورشــان نمی‌دهد.

گویا حالا نیشابوری كه در طول تاریخ یكى از بزرگ‌ترین مراكز دانش اســلامى، موطن بســیارى از دانشــمندان، شعرا، صوفیان و دیگر بزرگان از سراســر جهان اســلام بوده و در دوره سامانیان مهم‌ترین دوره اعتلاى هنرى را به خود دیده است باید به تاریخ‌های مهم خود در اردیبهشت كه یكی تولد خیام است و دیگری تولد پرویز مشكاتیان، دو روز دیگر را هم اضافه كند؛ یكی روز لغو كنسرت كیهان كلهر و دیگری روز مجوز كنسرت ندادن به شوالیه موسیقی این كهن مرز و بوم را.

در روزگاری كــه تنها یك تمــاس تلفنى یــا تجمع عده‌ای در مخالفت با اجــرای برنامه‌هــای هنرمنـدان می‌تواند تمام برنامه‌ریزی‌ها و تداركات انجام شده برای برگزاری یك كنسرت موسیقی یا رویدادی فرهنگی را به هم بریزد دلزدگی و دل آزارده شدن بزرگان و هنرمندان موضوعی دور از ذهن نیست. هنوز از روزی كه به عوامل برگزاری كنســرت قانونی و مجوزدار كیهان كلهر با یك تماس تلفنی در فرودگاه اعلام شــد كه حق اجرای برنامه در نیشابور را ندارند یك هفته نمی گذرد كه این اتفاق برای شوالیه آواز ایران هم افتاد.

كنسرت شــهرام ناظری كه در ادامه كنسرت "ناگفته" های او بوده كه تاكنون در شهرهای مختلف اجرا شده است این بار علی رغم داشتن مجوز برگزاری، مجوز اجرا نگرفت. بعد از این ماجراها بود كه با نزدیكان شهرام ناظری تماس گرفتیم و آنها ضمن تایید خبر ملغی شــدن كنسـرت شهرام ناظری، تایید كردند كه برخلاف شایعه‌ها و هجمه‌هایی كه در خصوص مجوز ارشاد نداشتن این كنسرت مطرح می‌شود این كنســرت تمام مجوزهای لازم را از نهادهای مربوط كسب كرده بود اما در نهایت با اجرای گروه ناظری در شهر عطار مخالفت شده است. پس از تایید داشتن مجوز از نزدیكان شوالیه موسیقی ایران، با خودش تماس گرفتیم تــا در جریان چند و چون كامل ماجرا قرار بگیریم.

از انتقاد وزیر تا تکذیب دادستان / ناظری مجوز تصویری رو کرد

ناظری كه به گفته خویش 37 سال است مهر وطن به او اجازه نداده دل از این خاك بركند گفت: موضوع لغو كنســرت‌ها كه دیگر چرایی ندارد اما برگزاری كنســرت در نیشابور به علت ســابقه تاریخی و فرهنگی این شهر، همچنین وجود عطار و خیام در آن نسبت به سایر نواحی خراسان استثنا بود. اما با تغییر و تحولاتی كه اخیرا در سطح مسئولان این شهر رخ داده نه تنها شرایط را برای برگزاری رویدادهای فرهنگی در این شهر نسبت به سابق بهتر نكرده بلكه حالا شرایط از گذشته هم سخت‌تر شده است. متاسفانه امروزه شرایط به گونه‌ای است كه مســائلی كه از نظر اخلاقی نیاز به برخــورد دارد مورد توجه قرار نمی‌گیرند و در عوض با موســیقی كه یك پدیده آسمانی و معنوی است -آن هم با وجود اشعار فاخری كه ما برای موسیقی استفاده می‌كنیم- برخورد می‌شود. من حســابم از افرادی كه كشور را ترك كرده‌اند جداســت. علی رغم تمام امكاناتی كه در كشورهای دیگر برایم مهیا بوده و هســت 37 سال است به عشق كشور، مردم سرزمینم و برای آن‌ها مقاومت كرده و در ایران مانده‌ام. من همیشه برای كشورم مجانی كار كرده‌ام و هیچ چشم داشت مالی از زادگاهم نداشــته‌ام. در این ســال‌ها نه حتــی ریالی از صداوسیما یا نهاد دیگری حقوق گرفته یا درخواست امكانات و تســهیلاتی مانند وام و غیره را داشته‌ام ولی با من این طور رفتار می‌شود. اگر این مشكلات برای كسی به وجود می‌آمد كه خارج از كشور زندگی می‌كند و حالا به دلیل شرایط یا برنامه‌ای به ایران بازگشته با من كه با وجود تمام سختی‌ها و مصائب این همه سال است كه در كشورم مانده و آن را ترك نكرده‌ام متفاوت بود. چنین برخوردی با كسی كه عاشق كشورش است جای تاسف دارد.

پاواروتی ایرانی در میان گله‌هایش از لغو كنسرت "ناگفته ها" در نیشــابور به بحث مجوزهای اخذ شــده برای این كنســرت هم اشاره می‌كند اما گویا شــوالیه ایرانی موســیقی هم به این باور رسیده كه صرف داشــتن مجوزهای ارشــاد علاج درد لغو كنسـرت ها نیســت.

او در این خصوص هم گفت: كنسـرت ما تمام مجوزهای لازم را از ارشــاد داشته است اما مسئله این است كه برای ارشاد یك نفر یا دونفر تصمیم گیرنده نیستند. هركسی می تواند بیاید و بنا بر تصمیمات خودش عمل كند.

روایت حافظ از كنسرت ناگفته ها حافظ ناظری هم درخصوص اینكه بالاخره كنسرت "ناگفته‌ها" براى اجراى برنامه در شهر نیشابور مجوزى را از وزارت ارشاد دریافت كرده بوده یا خیر، گفت: بله، روند گرفتن مجوز این كنســرت مانند سایر كنسرت‌ها تمامى مراحل اخذ مجوز را پشــت سر گذاشــت و مجوز برگزارى این كنسرت در شهر نیشــابور از سوى وزارت ارشــاد صادر شد اما درنهایت مجوز لازم براى فروش بلیت تا این لحظه صادر نشده است و در حالى كه قرار بود گروه "ناگفته ها" اول و دوم خرداد ماه در این شهر به اجراى برنامه بپردازد تاكنون موفق به كسب اجازه براى بلیت فروشى و در نهایت اجراى برنامه نشده است.

او درخصوص اینكه چه شـخص یا نهادی به آنها گفته اســت كه نمی‌توانند كنسـرت را برگزار كنند گفت: تا این لحظه پى به این موضوع نبردیم این مســئله براى ما بسیار غیرطبیعى به نظر مى‌رسد كه چطور در شــرایطى كه وزارت ارشــاد اجازه قانونى برگزارى كنســرت را داده است نهادى یا ارگانى جلوى آن را مى‌گیرد.

حافظ ناظری در آخر اضافه كرد كه وزارت ارشاد به آنها اعلام كرده این مسئله را پیگیرى مى‌كند اما تاكنون جواب درست و روشنى به آنها داده نشده است.

لغو کنسرت در خراسان داستانی کهن دارد

به گزارش قانون داستان كهنه كنسرت‌های خراسان به دوســال پیش که قرار بود حسام الدین ســراج كنسرتی در مشهد برگزار كند كه حاوی مفاهیم والای عاشورا باشد، بر می‌گردد. حسام الدین سراج تا قبل از آن كنسرت، از نظر سابقه كاری و هنری فردی شناخته شده بود كه همواره در حیطه كاری خویش بنا بر موازین والای فرهنگی و مذهبی عمل می‌كرد. وی این بار هم هنر خویش را در زمینه مفاهیم والای دینی به خدمت گرفت تا واقعه عظیم و پرحرمت عاشــورا و آنچه بر دل شیعیان گذشته را در سوگ امام حسین (ع) اجرا كند. اما برای برگزاری این اجرا حساسیت‌های زیادی به وجود آمد كه سراج درخصوص آن گفت: زمان و مكان كنســرت را در مشهد مقدس عوض كردند و نگذاشتند كنسرت بهره لازم را داشته باشد. البته با توجه به اتفاقات اخیر و آن طور كه به نظر می‌رسد، این مسائل در خراسان اتفاق می‌افتد ارشاد در شهرستان‌ها به صورت مجزا عمل نمی‌كند. نكته جالب در خصوص كنســرت من كه در خراسان با مشكل مواجه شد این بود كه نام این برنامه "وداع" بود این آلبوم یك كار كاملا آیینى است و بر این اساس اشعارى در مدح حضرت سید الشهدا و روایت و انتقال فضاى حماسى عاشورا انتخاب شده كه شامل روایتى از واقعه عاشــورا، وداع حضرت على اكبر (ع) و وداع امام حسین (ع) بود. مسئله‌ای در كل كشور وجود دارد و آن رواج دادن نوعی از موسیقی و شعر در كشور است كه اصلا ارزش و غنای فرهنگی ندارد. در زمانه‌ای هستیم كه جهل و بی خبری خیلی خریدار دارد اما علم و فرهنگ و هنــر ارزش چندانی دارد. حافظ در این زمینه بهتر منظور ما را گفته است كه: جای آن است كه خون موج زند در دل لعل... قانونى درخصوص عدم برگزارى كنسرت در مشهد وجود ندارد.

هفتم اسفند ماه همان ســال بود كه رئیس كل دادگسترى خراســان در چهارمین همایــش روز وكیل كه در ســاختمان دادگسترى مشهد برگزار شــد، درجمع خبرنگاران درباره علت صدور مجوز برگزارى كنسرت‌ها در این شهر و سپس لغو آن‌ها، عنوان كرد: مرجع ارائه و صدور مجوز براى برگزارى كنسرت‌ها، دادگسترى نیست اما این ســازمان به لحاظ وظیفه قانونى حق نظارت بر تمام رفتار دولت را دارد.

مظفرى در پاسخ به این ســوال كه آیا قانونى در رابطه با عدم برگزارى كنســرت در مشــهد وجود دارد یا خیر، هم گفته بود: قانونى در این خصوص براى مشهد وجود ندارد اما از جهت اینكه مشهد پایتخت معنوى جهان اســلام بوده و بارگاه امام رضا (ع) در آن قرار داشــته و مراجعه كننــده نیــز دارد، مى‌طلبد كه در برنامه‌ریزى‌هاى دولتمردان و مسئولان صنوف این جهات لحاظ شود؛ زیارتى بودن مشهد در تصمیم‌گیرى‌ها موثر است اما از نظر قانونى براى مشهد مشكل خاصى در این خصوص وجود ندارد.

رئیس كل دادگسترى استان تصریح كرد: چنین شرایطى اگر در استان‌هاى دیگر كشور نیز رخ دهد مدعى‌العموم آن را بررسى كرده و اگر به مصلحت نباشــد آن را لغو مى‌كند.

وى عنوان كرد: در صورتى كه تصمیمى بر ممانعت از برگزارى این مراسم بوده به یقین پشتوانه عقلانى و حقوقى داشته است.

مظفرى خاطرنشان كرد: علت اینكه چرا مجوز كنســرت داده شــده و بعد لغو شده، ممكن است به دلیل فقدان رعایت دقت در صدور مجوز بوده یا در برخى اوقات مســائلى در اخذ مجوز مطرح نشده اما در زمان اجرا پیش آمده كه اگر به مصلحت نباشد باید از برگزارى مراسم جلوگیرى كرد.

وى با اشــاره به اینكه این صدور مجوز و بعد لغو آن تعارض نیســت و لغو به لحاظ مصالح اتفاق مى‌افتد، در پاسخ به سوالى مبنى بر اینكه گفته مى‌شود اخیرا كنسرت‌هاى زیادى توسط دادستانى در مشهد لغو شده اســت، افزود: این موضوع را قبول نداریم و دادستانى به غیر از یك یا دو موردى كه اخیرا پیش آمد به هیچ وجه در این مقولات وارد نشده است و اگر هم گفته شده دادستانى كنسرت هاى زیادى را لغو كرده، این امر صحت ندارد.

[ منبع این خبر سایت برترین ها- فرهنگی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

شفاف سازی:
خبر فوق در سایت برترین ها- فرهنگی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabarkhan0511@gmail.com در تماس باشید

جدیدترین اخبار منتشر شده