ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو خورشیدی به تمامی هموطنان عزیز، به اطلاع می رسانیم فعالیت این وب سایت با آغاز سال جدید متوقف خواهد شد. از همراهیتان در این مدت از سپاسگزاریم.

عصرانه ﮐﯿﮏ ﻣﺨﻤﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﮑﻼت

عصرانه/ ﮐﯿﮏ ﻣﺨﻤﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﮑﻼت

آشپزباشی/ چی لازم دارم:
2 فنجان آرد
1 قاشق چای خوری نمک
1 فنجان پودر کاکائو
1 فنجان شکر
2 عدد بزرگ تخم مرغ
1 فنجان رنگ قرمز خوراکی
2 قاشق چای خوری سرکه سفید
1 قاشق چای خوری جوش شیرین
1 فنجان آب دوغ
1 فنجان عصاره خالص وانیل
1 فنجان روغن کانولا

چطوری درست کنم:
1. ﻓﺮ را ﺗﺎ دﻣﺎی 350 درﺟﻪ ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ. 2 ﻋﺪد ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﭘﺰی ﮔﺮد ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 23×5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺮه ﭼﺮب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. روی آﻧﻬﺎ آرد ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ؛ ﻇﺮﻓﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ. در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ، آرد ﮐﯿﮏ، ﻧﻤﮏ و ﭘﻮدر ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ را ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ؛ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
2. در ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ، ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. رﻧﮓ ﺧﻮراﮐﯽ و واﻧﯿﻞ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ آرد و آب دوغ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻇﺮف را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻔﮕﯿﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
3. در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻮﭼﮏ، ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﺮﮐﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ. آن را ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ دو ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﭘﺰی ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
4. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﺴﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد در وﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﮐﯿﮏ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﺑﯿﻦ 30 ﺗﺎ 35 دﻗﯿﻘﻪ، ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﭙﺰﻧﺪ. ﮐﯿﮏ ﻫﺎ را (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎن) ﺑﻪ ﺗﻮری ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ را از ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﺮروی ﺗﻮری ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﮏ ﺑﺮﮔﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﺎدداﺷتﻫﺎی آﺷﭙﺰ:
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﮑﺘﺎن ﻗﺮﻣﺰﺗﺮ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﺧﻮراﮐﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ۱ ﺗﺎ ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﮏ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺨﻤﻞ ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷﮑﻼت
سعی کنید تا از آرد کیک بدون بیکینگ پودر استفاده کنید.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabarkhan0511@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات
جدیدترین اخبار منتشر شده

X