ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو خورشیدی به تمامی هموطنان عزیز، به اطلاع می رسانیم فعالیت این وب سایت با آغاز سال جدید متوقف خواهد شد. از همراهیتان در این مدت از سپاسگزاریم.

گزیده‌ای از اخبار مطبوعات رازسکوت علی مطهری!

گزیده‌ای از اخبار مطبوعات/ رازسکوت علی مطهری!

آخرین خبر/ گزیده ای از مهمترین رویدادها و اخبار مطبوعات در روز سه شنبه به شرح زیر می باشد:

آرمان-این روزنامه درگزارشی باعنوان«رازسکوت علی مطهری!»به سکوت مطهری درموضوع جنجال برجام درمجلس پرداخت ونوشت:برخی عنوان می کننداظهارات وعملکرد مطهری درمجلس نهم احتمال تاییدش برای شرکت درانتخابات مجلس دهم راکاهش داده است وبرخی مدعی می شوندصلاحیت اوبرای حضوردرمجلس نهم هم بااماواگرهایی همراه بوده است امابه نظرنمی رسداین گمانه صحیح باشد.گمانه دیگراین است،که مطهری به دلیل مشی میانه روی واعتدالی که دارددرصدد است باسکوت خودزمینه رابرای هیاهوی هجمه گران ودلواپسان آماده نکند...نماینده تهران رابطه دوستانه ای هم با وزیرارشاد داردوشایدباهمکاری اودرحال تهیه طرحی برای ساماندهی وضعیت فرهنگی کشوردرحوزه های مختلف باشد.

اعتماد - این روزنامه در مطلبی با عنوان«همه قوا علیه تندروی» نوشت: هشدار از سه مرکز به یک گروه داده شده است. روسای دو قوه و رییس مجمع از منتقدانی گفته اند که این روزها در مورد موضوع هسته ای یا بداخلاقی می کنند یا بدقولی و در نهایت هم از حد خود بالاتر رفته اند. مخاطبان حالا سه پیام روشن گرفتند. پیام گرفتند که بعد از نامه مقام معظم رهبری تهمتی نزنند که مسوولان دولتی از آن بری هستند، بداخلاقی نکنند و خلف وعده هم نکنند.

جوان- این روزنامه در ستون سرمقاله با انتخاب عنوان «از خمینی جوان چه می خواهند» به قلم عبدالله گنجی مدیرمسئول این روزنامه، نوشت: طی چند ماه گذشته وخصوصاً روزهای اخیر آمدن یا نیامدن حجت الاسلام سید حسن خمینی به صحنه انتخابات خبرگان در رسانه های تجدیدنظرطلب فضایی فراتر از برجام و پسابرجام و مسائل منطقه ای و خصوصاً دغدغه اصلی مردم، یعنی معیشت،پیدا کرده است... این رسانه ها دو دسته اند؛ دسته ای که اقلیت هستند صرفاً از منظرمجیزگویی قابل درک هستند وبه دنبال «پیشکش خوشایند» هستند. .....اما دسته دیگری که در این نوشتار مدنظرند، آنانی هستند که مبتنی بر اندیشه ای راهبردی و با اهداف مشخص و اتاق های فکر،خمینی جوان رابه مثابه «طعمه ای چرب» دنبال می نمایند.

ایران-عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با این روزنامه باعنوان«رفع شکاف سیاسی باید اولویت اصلی دولت باشد» گفت: اولویت اصلی اصلاح طلبان اعتمادسازی در نظام است وشکاف بین آنان ونظام را دلیل تولد اعتدال است.اعتدال آمده است تا نارسایی ها و ضعف اصلاح طلبان درشیوه اجرا راپر کند.وی توصیه کرد:کار سومی که دولت باید انجام دهد،ایجاد وتقویت وحدت سیاسی در داخل است.وی معتقد است:مخالفت با برجام ناشی از یک نوع شکاف داخلی است،نه صرفاً ناشی از یک درک متفاوت نسبت به سیاست خارجی.

شرق – دختر آیت الله سید روح ا.. خاتمی درسالگرد درگذشتش درگفت وگو یی با عنوان « خط قرمز آقا، تعصب بود » به نقل خاطراتی از وی پرداخت ونوشت: بزرگ ترین مخالفت آقا با تعصب و تحجر بود.همگان را از دو نوع تعصب بر حذر می داشتند.تعصب در دین و تعصب در تفکر.

اعتماد-این روزنامه سخنان آیت الله هاشمی رادرمطلبی باعنوان«رازهای هسته ای هاشمی»منتشرکردوبه نقل ازوی نوشت:٨٠تا٩٠درصدمردم بااین روندتوافق موافق هستندومی خواهندکه راحت شوندوانرژی هسته ای صلح آمیزراداشته باشند.آنها(دلواپسان)خودشان رابدنام کردند.هنوزکسی نمی خواهدابعاد خسارت هایی راکه دیدیم،بگوید.چون هنوزتمام نشده و موقع گفتن نیست. به هرحال تحریم های ظالمانه متوقف وتاحدودی هم جبران می شود. سیاست روز-این روزنامه در مطلبی،سفر هیات اقتصادی انگلیسی به ایران به سرپرستی استراو را «ترددهای مشکوک» توصیف کردونوشت:تلاش برای عادی سازی این سفر وی از جانب برخی از محافل سیاسی نگران کننده به نظر می رسد.

کیهان–این روزنامه دریادداشتی باعنوان«دولت ازکجا ضربه می خورد؟»نوشت:میان آنچه دولت بایدباشدباآنچه هست فاصله هایی دیده می شودکه طبیعتاًبه خاستگاه،چیدمان و ترکیب،ظرفیت وقابلیت دولت ومیزان ژرف اندیشی واعتماد به نفس واستقلال فکری وانسجام واهتمام آن بازمی گردد.توقعاتی ازهر دولت ازجمله دولت یازدهم وجود دارد که متأسفانه برخی واقعیت ها،برآورده شدن آن انتظارات را به چالش می کشد.به عنوان مثال وقتی می شنویم فلان مدعی اصلاح طلبی دولت را«رحم اجاره ای اصلاح طلبان»مینامدیاآن دیگری(وزیرکشوردولت اصلاحات)ازآقای روحانی به عنوان«کاتالیزور»اصلاحات یادمی کند اما در مقابل این جریان پردازش افکارعمومی چیزی جزانفعال وسکوت وتسلیم دیده نمی شود،آن گاه این سؤال پیش می آید که برخی اجزای دولت چه قدرخود رامستقل ومحترم ودارای عزت می شناسند تا بتوانند در قواره های عزت وشخصیت ملی ظاهر شوند؟

ایران-این روزنامه دریادداشتی باعنوان«هراس منتقدان ازدستاوردهای اقتصادی برجام»به حمایت ازتوافق هسته یی پرداخت ونوشت:منتقدان رادیکال وتندرو دولت یازدهم همه نیروهای پنهان وپیدای فکری ومادی خود رابه کاربستندتا درمقاطع زمانی گوناگون ودرمسیرهای تدارک دیده شده مصالحه ایران وگروه کشورهای1+5راهبندان ایجادکننداما شرایط عمومی جامعه ایرانی درکلیت خودگونه ای آرایش پیداکرده بودکه این راهبندان های مصنوعی به جایی نرسید... آنها برای رسیدن به این هدف بازی درزمین اقتصاد را انتخاب کرده اند.

رسالت-این روزنامه درسرمقاله ی خودباعنوان«عبرت های برجام»به انتقاد ازبرخورد دولت با گروه های مخالف برجام پرداخت ونوشت:متاسفانه این پرونده بسیارمهم ومرتبط بامنافع ملی که بایدهمه جناح های سیاسی رابه مشارکتی هماهنگ و دلسوزانه وامی داشت،با کوتاه بینی برخی مسئولان زمینه سازیک دوگانه افراط وتفریط ورقابت داخلی شد.دولت برخلاف تدبیر،بسیارعجولانه ودراقدامی یکجانبه درموضع دفاع کامل ازاصل وفرع توافقنامه برآمدوهرگونه انتقادی نسبت به آن راباجملات تندوگزنده پاسخ گفت.دولت هرگونه دلواپسی ونگرانی نسبت به هرقسمت ازتوافقنامه رامردود شمرد و منتقدان رابه اسرائیل تشبیه وکاسب تحریم خواند.

آفتاب یزد- این روزنامه درمطلبی باعنوان«کمک به تایید ایران هراسی!»نوشت:خودجوش یا غیرخودجوش،هماهنگ شده یا غیرهماهنگ،تجمع به پا کنید ومخالفتتان راعلنی به همه نشان دهید واگرهم خواستید مادی ومعنوی،شوخی وجدی بساط سیمان گرفتن تان راهم به راه اندازید.امادرمیان دلواپسی هایتان چندنکته راهم به یادداشته باشید، نخست اینکه حرف های خودتان رابه پای یک ملت ننویسید ونگویید که اعتراض های ما،اعتراض آحادمردم ایران است،اگرنامه ای می نویسید اگربه کسی حمله ورمی شویدواگردلتان ازدست شخصیتی خون است آن راازیک جامعه کلی جدا کنیدولطفازیر امضاهایتان،نام خود وگروهتان باشدونه ایران 80میلیونی.

شهروند-این روزنامه درگزارشی باعنوان«تهران درمسیرفاجعه»به تبعات درآمد٧٠درصدی شهرداری هاازتخلفات شهر سازی پرداخت ونوشت: «ساخت و ساز بی ضابطه درتهران،حالا آن قدررونق گرفته که به آپارتمان سازی روی گسل ها و کمربند زلزله رسیده است.این موضوع به گفته «پیروزحناچی» دبیرشورایعالی شهرسازی ومعماری،تهران را به بحران دهه ٦٠ لندن نزدیک ترکرده است.بحرانی که سرنخ آن به ضابطه فروشی در ساخت وساز ایران برمی گردد.

ایران-این روزنامه یادداشتی باعنوان«آماده همکاری همه جانبه باایران هستیم»به قلم وزیرصنعت برزیل! آرماندو مونترو نوشت:یکی ازرخدادهای مهم سیاسی واقتصادی که درجهان رخ داد،نتیجه بخش بودن مذاکره هسته ای ایران وگروه 1+5است...مشارکت وهمکاری باایران جزو اولویت های برزیل است و ما این استراتژی را همواره ادامه خواهیم داد تا دو کشور بتوانند رابطه بهتری داشته باشند.

کیهان - این روزنامه به گزارشی نوشت:روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: پایبندی آمریکا به تعهدات و قوانین بین المللی در مورد ایران خنده دار است و چندان امیدوار کننده نیست.در صورت عدم اجرای قوانین از سوی آمریکا، هیچ الزام قطعی و موثری که ایران را به حق خود برساند، وجود ندارد.واشنگتن پست تصریح کرد: در صورتی که ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بپیوندد، اعمال محدودیت علیه ایران از سوی آمریکا نقض قوانین این سازمان است اما واشنگتن ابزارهای جایگزینی برای این کار در اختیار دارد همانطور که در مورد کشورهای دیگر به اجرا گذاشته است.

کیهان - این روزنامه در ستون اخبار ویژه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه امریکا با تیتر «به خاطر برجام درباره دیگر مسائل ایران سکوت نمی کنیم» راموضوع این ستون قرارداده است.به گزارش تلویزیون صدای آمریکا نشست سالیانه شورای ملی ایرانیان آمریکا -

نایاک -در واشنگتن برگزارشد.آلن ایر» در این نشست در مورد توافق هسته ای با ایران و نیز ارتباط روابط آینده آمریکا با این کشور سخنرانی کرد و گفت: آمریکا مایل است با همه کشورها روابط دوستی داشته باشد ولی با همه آشنایی اش با مسائل ایران نمی توانم پیش بینی کنم روابط آمریکا و ایران به چه سمتی حرکت می کند.

جوان - این روزنامه درمطلبی باعنوان جناحی کردن خمینی هابرای تسخیرخیالی خبرگان،نوشت:«دورخیز تجدیدنظرطلبان برای تسخیر کرسی های پنجمین دوره انتخابات خبرگان»راباید یکی ازاهداف عالی طیف رفرمیسم داخلی ازسال 92 تاکنون دانست، هدفی که موازی با پیروزی درانتخابات دهم مجلس تعریف می شود ودرسایه جناحی کردن خبرگان رهبری به دست خواهد آمد.با تورق روزانه رسانه های مکتوب این طیف می توان به سهولت به این نکته پی برد که بر اساس طرحی مدون و هدایت شده «جناحی کردن» و به تبع آن، نفوذ عناصر نشانه داردر مهم ترین مجلس تصمیم گیری کشور می تواند حتی باعث تغییر بسیاری از ساختارهای نظام و شاکله و ماهیت انقلاب هم بشود.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabarkhan0511@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات
جدیدترین اخبار منتشر شده

X